ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Prijzen zijn exclusief B.T.W.
2. Bestellingen worden uitgevoerd na goedkeuring en zolang de voorraad strekt
3. Om geldig te zijn dienen alle klachten onmiddellijk en op het ogenblik van de levering te geschieden. Bij afhaling
door de klant of door een vervoerdienst naar keuze, reist de koopwaar altijd op risico en op verantwoordelijkheid
van de bestemming.
4. Onze facturen zijn betaalbaar netto contant bij ontvangst van de koopwaar, behoudens anders overeengekomen.
5. Bij niet-gerechtvaardigd achterstal van betaling zal het bedrag van de verschuldigde factuur met 10% verhoogd
worden met een minimum van 18,60€ ten titel van schadevergoeding en intresten, de gebeurlijke gerechtelijke
onkosten niet inbegrepen.
6. Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand
verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.
7. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
8. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk
9. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de betaling van de overeenkomstige factuur verricht
is.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Les prix sont net, hors T.V.A.
2. Les commandes s’effectuent après approbation et jusqu’à épuisement des stocks.
3. Pour être recevable, toute réclamation doit être faite immédiatement au moment de la livraison. En cas d’un
enlèvement par le client ou par un transporteur à propre choix, la marchandise reste toujours aux risques à la
responsabilité du destinataire.
4. Nos factures sont payables net au comptant, sauf autrement convenu.
5. En cas de retard injustifié de paiement, le montant de la facture due sera forfaitairement, à tire de dommages
et d’intérêts, majoré de 10% avec un minimum de 18,60 € les frais judiciaires éventuels non compris.
6. En cas de paiement tardif, un intérêt de 1% par mois est dû, de plein droit et sans aucune mise en demeure, à
partir de la date d’échéance de la facture.
7. En cas de litige, seulement les tribunaux de l’arrondissement de Hasselt sont compétents.
8. Uniquement le droit belge est applicable.
9. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’à l’acquittement intégral de la facture qui s’y rapporte.